_

ชื่อ-สกุลครูศักดิ์ชัย ชมมาลี
ที่อยู่ปัจจุบัน56/4 หมู่ 11 ตำบลบางโฉลง   อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ทำงานโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่งครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา)
สถาบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Emailsakchai_rwb@hotmail.com

_

 1. ความหมายการออกแบบ
 2. พื้นฐานทางเทคโนโลยี ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ
 3. ประเภทของเทคโนโลยี ระดับและสาขาของเทคโนโลยี
 4. ผลกระทบของเทคโนโลยี
 5. การใช้เทคโนโลยี
 6. กระบวนการเทคโนโลยี
  • กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
  • รวบรวมข้อมูลแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
  • เลือกวิธีในการแก้ปัญหา
  • ออกแบบและปฏิบัติการ
  • ทดสอบ
  • ปรับปรุงแก้ไข
  • ประเมินผลงาน
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

 1. บอกความหมายการออกแบบ
 2. บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีได้
 3. บอกวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้
 4. บอกระดับและสาขาของเทคโนโลยีได้
 5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสาขาวิชาอื่นๆได้
 6. อธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีได้
 7. อธิบายการใช้เทคโนโลยีได้
 8. อธิบายกระบวนการของเทคโนโลยีได้
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

บทเรียนบนเว็บแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

 1. เข้าสู่บทเรียน โดยการกดปุ่มแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยการกดที่เมนูแบบทดสอบ
 2. เมื่อทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเข้าทบทวนบทเรียนโดยการกดที่ เมนูบทเรียน จะปรากฏหน้าต่างแสดงเนื้อหาในแต่ละบทเรียนทางด้านขวาของจอภาพ โดยนักเรียนสามารถเลือกศึกษาบทเรียนได้ตามความต้องการ
 3. เมื่อทบทวนครบทุกหน้าใน 1 บทเรียน ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนก่อนทบทวนต่อไป
 4. ทบทวนและทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนครบทุกบท แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายเนื้อหา
 5. หลังจากที่ทำแบบทดสอบท้ายเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนที่ได้
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

ยินดีต้อนรับ

สวัสดีนักเรียนทุกคน ครูขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเว็บ ครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะมีความสุขในการเรียนวิชา ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 3 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หลักสูตรต้องการ ฉะนั้น ขอให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้ ขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้แล้วครับ