_

1. การออกแบบหมายถึง

การออกแบบ หมายถึง การลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา

การออกแบบ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัย ข้อจำกัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เป็นการผสมผสานความรู้ ทรัพยากร เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาหรือความต้องการนั้นๆผ่านการ วิจัย ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ การปรับปรุง ทดสอแก้ไข และแสดงแนวคิดออกมาเป็นรูปธรรม โดยผลออกมานั้นอาจจะออกมาในรูปวัตถุสิ่งของ หรือกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือความต้องการก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์สะดวกสบายยิ่งขึ้น

2. การออกแบบต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดขยะที่เป็นพิษ ทั้งก่อนการใช้งาน และหลังจากการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

1. เทคโนโลยีหมายถึง

เทคโนโลยี หมายถึง เป็นการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์

2. ความสำคัญของเทคโนโลยี

 1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
 2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

3. เทคโนโลยียังไม่สามารถแก้ปัญหาใดได้

การเกิดภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน

4. วิวัฒนาการเทคโนโลยี หมายถึง

วิวัฒนาการเทคโนโลยี หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือ เครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

1. เทคโนโลยีแบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

3 ระดับ

 1. เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน
 2. เทคโนโลยีระดับกลาง
 3. เทคโนโลยีระดับสูง

2. จงบอกสาขาเทคโนโลยีมา 5 สาขา

 • เทคโนโลยีทางกายภาพ (Physical System)
 • เทคโนโลยีการควบคุม (Control Technology)
 • เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 • เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)
 • เทคโนโลยีวัสดุ (Meterials Technology)
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการผลิต (Production and Process Technology)
 • เทคโนโลยีโครงสร้าง (Structural Technology)
 • เทคโนโลยีขนส่ง (Transportation technology)
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)
 • เทคโนโลยีสิ่งทอและเสื้อผ้า (Textile Garment Technology)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
 • เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)

3. เทคโนโลยีระดับใดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตมากที่สุด

เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน

4. เทคโนโลยีเกษตรจะทำเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural technology) เช่นความรู้ในการเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช การใส่ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการเลี้ยงสัตว์และขยายพันธุ์ เป็นต้น เทคโนโลยีการเกษตรจะเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่นเทคโนโลยีอาหาร ได้แก่การแปรรูปพืชและสัตว์ไปเป็นอาหาร ตั้งแต่อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารหมักดอง รวมทั้งเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การผลิตอาหารกระป๋องหรืออาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ

5. เทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. เทคโนโลยีที่เป็นการสร้าง เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้สร้างสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 2. เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการทำงาน เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย มีชีวิตที่ง่ายขึ้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

เทคโนโลยีเกิดจากการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่

การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในเทคโนโลยีนั้น มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

1. ผลกระทบทางเทคโนโลยี คือ

 1. ด้านพลังงาน - ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น การหาแหล่งพลังงานให้พอกับความต้องการ ผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงงานไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำทำให้เกิดผลกระทบต่อ สัตว์ป่าเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมเป็น
 2. มลภาวะทางอากาศ - เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ปล่อยสารพิษตะกั่วป่นไอเสีย ซึ่งพบมากในเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง
 3. มลภาวะทางเสียง - การเกิดเสียงดังมากของการจราจรที่คับคั่งตามเมืองใหญ่ๆ
 4. มลภาวะทางน้ำ - เกิดจากการที่มนุษย์ปล่อยน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย น้ำเสียจากการเกษตร ลงในแม่น้ำลำคลอง

2. ข้อจำกัดที่สำคัญทางเทคโนโลยี คือ

 1. เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ
 2. เทคโนโลยีที่ดีและมีคุณภาพจะต้องไม่ทำลายสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
 3. เทคโนโลยีที่ดีจะต้องทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 4. การผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ

3. การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี คือ

 1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งออกเป็นภาคชนบทและภาคเมือง ทั้ง 2 ภาคนี้มีความเหลี่ยมล้ำอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
 2. โครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความล้าหลัง คือ ไม่มีความเชื่อมโยงผสมผสานระหว่างองค์ประกอบต่างๆของระบบ
 3. กำลังความสามารถทางเทคโนโลยีที่อยู่ภายในประเทศมีน้อย
 4. การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมิได้ผสมผสานกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี
 5. ผู้บริหารประเทศในระดับต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจ
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

1. ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้เทคโนโลยี คือ

 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
 2. ปัจจัยทางด้านการลงทุน
 3. ปัจจัยทางเทคโนโลยีโรงงาน
 4. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี

2. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ

 1. หน้าที่ใช้สอย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความแข็งแรง
 4. ความสะดวกสบายในการทำงาน
 5. การซ่อมแซม
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

1. ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง

กระบวนการทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน

 1. กำหนดปัญหาและความต้องการ
 2. รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
 3. เลือกวิธีแก้ปัญหา
 4. ออกแบบและปฏิบัติการ
 5. ทดสอบ
 6. ปรับปรุงแก้ไข
 7. ประเมินผล

2. เทคโนโลยีเกิดจาก

ปัญหาและความต้องการ

3. ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยส่วนสำคัญอย่างน้อย 3 ส่วน คือ

 1. ตัวป้อน
 2. กระบวนการ
 3. ผลลัพธ์

4. ทรัพยากรทางเทคโนโลยีประกอบด้วย

 1. คน
 2. สารสนเทศ
 3. วัสดุ
 4. เครื่องมือเครื่องจักร
 5. พลังงาน
 6. ทุน
 7. เวลา

5. ปัจจัยที่เอื้อและขัดขวางต่อเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง

 1. ปัจจัยที่ส่วนส่งเสริม เพื่อให้ได้ผลที่ดีและมีคุณภาพ
  • มีเงินทุนจำนวนมากเพียงพอ
  • มีบุคคลากรที่มีความสามารถ
 2. ปัจจัยขวาง เป็นปัจจัยที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
  • เวลาที่จำกัด
  • เครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

QUESTION