_

เทคโนโลยีทำให้เรามีความสะดวกสบายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านสร้างสรรค์ แต่อีกด้านหนึ่ง ถ้าใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดก็จะทำให้เกิดอันตรายอย่างมหันต์ต่อมวลมนุษยชาติ เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การเกิดสงครามในปัจจุบัน อาวุธที่ใช้รบกันมีอำนาจทำลายล้างสูงมาก สามารถที่จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งเผาพันธุ์ สำหรับในประเทศไทยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อความเป็นอยู่และสังคมมาก เทคโนโลยีส่วนใหญ่ไม่มีเกิดขึ้นจากการคิดค้นจะการคิดค้นจากการคิดค้นของคน ไทย แต่เป็นการรับเอาเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามากมาย ทำให้ความรู้ไม่เท่ากันกับต่างประเทศ และขาดประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศไทยหลายอย่างเช่น

ด้านพลังงาน

ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น การหาแหล่งพลังงานให้พอกับความต้องการ ทำให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การหาแหล่งพลังงานให้พอกับความต้องการ ทำให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงงานไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนโดยใช้น้ำมัน หรือถ่านหินลิกไนต์ เป็นเชื้อเพลิงจะปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเถ้าถ่านสู่บรรยากาศ เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

มลภาวะทางอากาศ

เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ปล่อยสารพิษตะกั่วป่นไอเสียออกมา ซึ่งสารตะกั่วมีผลต่อระบบหายใจของมนุษย์ จะทำให้เกิดปวดท้อง คอแห้ง และชักหมดสติ เป็นต้น และมลพิษทางอากาศอีกอย่างหนึ่งที่พบในเมืองที่มีการจราจรคับคั่งได้แก่ การเกิดปฎิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Effect) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ที่ปล่อยออกจากยานพาหนะจะกั้นไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์กระจายออกจากโลก ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

มลภาวะทางเสียง

การเกิดเสียงดังมากของการจราจรที่คับคั่งตามเมืองใหญ่ ๆ ทำให้เกิดความรำคาญจนกระทั่งเกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด

มลภาวะทางน้ำ

เกิดจากการที่มนุษย์ ปล่อยน้ำเสีย ซึ่งมีสารพิษ เช่น ปรอท แคตเมียม หรือแมงกานีส ลงในแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่าเสีย เป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบาด เช่นท้องร่วง ไทฟอยด์ และบิด เป็นต้น

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

ข้อจำกัดที่สำคัญทางเทคโนโลยี

ข้อจำกัดที่สำคัญทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ข้อ ดังนี้

สถานภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในระดับที่เรียกว่าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาแล้วดัดแปลงและพัฒนาต่อ เพียงเล็กน้อย จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก สาเหตุที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะนี้คือ ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำเพียงพอ มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงมากก็อยู่ได้ โดยสรุปแล้ว คนไทยไม่ได้เห็นความสำคัญและไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง

เมื่อน้ำมันดิบมีราคาแพงขึ้น ประเทศไทยถูกบีบบังคับ ไม่ใช่โดยธรรมชาติ แต่โดยปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้ต้องสร้างหรือถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าที่มีราคาแพงจากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่อาจขายผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นของถูก เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และซื้อของแพง เช่น น้ำมันดิบ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกต่อไป

เทคโนโลยีนำเข้า

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยจะอยู่ในระดับสูง แต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศดังกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ เช่นเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง คอมพิวเตอร์เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องรับเอามาจากต่างประเทศและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทย

การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี

การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี หมาถึง การที่ประเทศหนึ่งต้องพึ่งพาอาศัยประเทศอื่นในด้านความรู้ทางเทคโนโลยี เนื่องจากคนในสังคมนั้นมีความรู้ไม่เพียงพอหรือขาดความสามารถในการรับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงทำให้ต้องเสียเปรียบดุลการค้าด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยีจึงกลายเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของการด้อยพัฒนา ทางเศรษฐกิจ การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงมีสาเหตุมาจาก

การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องส่งสินค้าหลักออกในรูปของวัตถุดิบเช่น แร่หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เช่นมันสำปะหลังอัดเม็ด ซึ่งเป็นวัตถุดินในการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตสินค้าเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน จึงทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มต่ำ ประเทศไทยประสบกับการด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ และเสียดุลการค้ากับประเทศที่พัฒนาทางเทคโนโลยีมาโดยตลอด เพราะสินค้าที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมูลค่าเพิ่มสูง ส่วนราคาค่าวัตถุดิบจากประเทศไทยที่ต้อยพัฒนาทางเทคโนโลยีจะมีสัดส่วนน้อย มาก

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ข้อจำกัดที่สำคัญทางเทคโนโลยี

การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป