แบบทดสอบหลังเรียน

อ่านก่อนทำแบบทดสอบ

  1. แบบทดสอบต่อไปนี้เป็นแบบทดสอบแบบตัวเลือก ทั้งหมด 40 ข้อ
  2. ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกดปุ่มตรงมุมขวาล่าง เพื่อทำข้อต่อไป
  3. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อที่เลือกได้ จนกว่าจะคลิกปุ่มถัดไป

แบบทดสอบก่อนเรียน

อ่านก่อนทำแบบทดสอบ

  1. แบบทดสอบต่อไปนี้เป็นแบบทดสอบแบบตัวเลือก ทั้งหมด 40 ข้อ
  2. ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกดปุ่มตรงมุมขวาล่าง เพื่อทำข้อต่อไป
  3. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อที่เลือกได้ จนกว่าจะคลิกปุ่มถัดไป

แบบทดสอบหลังเรียน

เทคโนโลยีเกิดจาก

ปัญหาและความต้องการของมนุษย์

มนุษย์ไม่ชอบอยู่เฉย

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

ถูกหมดทุกข้อ

เทคโนโลยีหมายถึง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ เพื่อสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เตาอบ ไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง

การนำความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของมนุษย์

เทคโนโลยีระดับใดที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิต

เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน

เทคโนโลยีระดับกลาง

เทคโนโลยีระดับสูง

ถูกหมดทุกข้อ

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับ

ขั้นตอนในการทำงานของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้

การสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์

การทำงานที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยงาน

การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์

ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน

ตู้อบพลังงานสงอาทิตย์

ลอบดักปลา คันไถนา

กังหันชัยพัฒนา

ถูกหมดทุกข้อ

กระบวนการเทคโนโลยีมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

6 ขั้นตอน

7 ขั้นตอน

8 ขั้นตอน

ผลกระทบทางเทคโนโลยีมาจากสาเหตุใดสำคัญสุด

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ

ระดับการศึกษาของประชาชนภายในประเทศ

ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง

เทคโนโลยีส่วนใหญ่ รับมาจากต่างประเทศ ทำให้ขาดความรู้และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี

“ วิธีการกำจัดขยะมีดังนี้ นำไปรีไซเคิล นำไปฝังกลบ ลดการสร้างขยะ นำไปเผา นำไปทำปุ๋ย นำไปแยกขยะ ” วิธีต่างๆของการกำจัดขยะเป็นขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี ต่อจากขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

กำหนดวิธีการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวหาวิธีการแก้ปัญหา

ปรับปรุงแก้ไข

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

จากข้อที่แล้ว ถ้านำขยะไปรีไซเคิล เป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

เลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ

กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

รวบรวมข้อมูล เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

ออกแบบและปฏิบัติการการ

กระบวนการเทคโนโลยีข้อใดที่ต่อจากขั้นทดลอง

สรุปผลการทดลอง

นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน

ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผล

ข้อใดจัดเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบทางเทคโนโลยี

ให้สินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น

สามารถวางแผนในการโฆษณาขายสินค้าเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์

ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ และวิธีการต่างๆ

สร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้มีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

ข้อใดเป็นความสำคัญของเทคโนโลยี

เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

เพื่อแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์

ถูกหมดทุกข้อ

“ ปอกเปลือกไม้ ล้างท่อนไม้ ส่งไม้เข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก ” เป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล

ปรับปรุงแก้ไข

ออกแบบและปฏิบัติการ

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

“ ชุติมาบอกสมศรีว่าฝรั่งที่บ้านออกลูกมาแล้วมักจะถูกแมลงวันทองเจาะกินผล ” จากข้อความดังกล่าวจัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีข้อใด

กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

ออกแบบและปฏิบัติงาน

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

“ ชุติมานำถุงพลาสติกมาหุ้มผลฝรั่งเพื่อป้องกันแมลงวันทองเจาะผลฝรั่ง ” จากข้อความดังกล่าวจัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีข้อใด

กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

ออกแบบและปฏิบัติงาน

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

“ ผลปรากฏว่าผลฝรั่งที่หุ้มด้วยถุงพลาสติกนั้นแมลงไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ แต่ผลฝรั่งไม่ค่อยโตเท่าที่ควรและมีแนวโน้มว่าผลฝรั่งจะเน่า อันเนื่องจากมีน้ำขังในถุงพลาสติก ชุติมาจึงเปลี่ยนโดยใช้กระดาษมาห่อผลฝรั่งแทนการใช้ถุงพลาสติก ” จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ จัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีข้อใด

ออกแบบและปฏิบัติการ

ทดสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผล

กระบวนการเทคโนโลยีประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1: กำหนดปัญหา
ขั้นที่ 2: _____________
ขั้นที่ 3: _____________
ขั้นที่ 4: ออกแบบและปฏิบัติการ
ขั้นที่ 5: ทดสอบ
ขั้นที่ 6: _____________
ขั้นที่ 7: _____________
ข้อใดต่อไปนี้ระบุขั้นตอนในหมายเลขที่ 2 , 3 , 6 , 7 ได้ถูกต้องตามลำดับหมายเลข

เลือกวิธีการ , รวบรวมข้อมูล , ประเมินผล , ปรับปรุงแก้ไข

เลือกวิธีการ , รวบรวมข้อมูล , ปรับปรุงแก้ไข , ประเมินผล

รวบรวมข้อมูล , เลือกวิธีการ , ปรับปรุงแก้ไข , ประเมินผล

รวบรวมข้อมูล , เลือกวิธีการ , ประเมินผล , ปรับปรุงแก้ไข

ผลกระทบของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ( Greenhouse Effect ) คือข้อใดถูกต้องที่สุด

ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้น

มีผลต่ออัตราการแพร่ระบาดของโรคในเขตร้อนเพิ่มขึ้น

พืชพรรณไม้ต่างๆในเขตหนาวจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น

“ ครูศักดิ์ชัยต่อม้านั่งพักผ่อนปรากฏว่าไม่แข็งแรง ” ครูศักดิ์ชัยจะกระทำขั้นตอนใดต่อไปในกระบวนการเทคโนโลยี

เลือกวิธีการแก้ปัญหาใหม่

ออกแบบและปฏิบัติการใหม่

ปรับปรุงแก้ไข

ทดลอง

ปัจจัยในด้านใดที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีมากที่สุด

ด้านการลงทุน

ด้านความเหมาะสม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านคนและเวลา

ข้อใดไม่จัดเป็นเทคโนโลยี

ผักไร้ดิน

ต้นไม้ในป่า

เด็กหลอดแก้ว

ถูกหมดทุกข้อ

“ โลกยุคไร้พรมแดน ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

การรับรู้ข่าวสารจากการศึกษา

การรับรู้ข่าวสารที่ไม่มีสิ้นสุด

การรับรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วทุกมุมโลก

การรับรู้ข่าวสารจากทางราชการที่ประชาชนอยากรู้

ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยี

ต้นมะละกอ GMO

ปุ๋ยชีวภาพ ช้างป่า สิ่งไม่มีชีวิต

ดิน น้ำ ลม

หม้อดินที่ใช้หุงข้าว กระบอกข้าวหลาม

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนควรใช้วิธีการใดที่ทำได้ง่าย

ลดภาวะเรือนกระจก

ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมากๆ

ลดการใช้ถุงพลาสติก

ถูกหมดทุกข้อ

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกคือข้อใด

หน้าที่ใช้สอย

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ความแข็งแรงทนทาน

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใดที่ใช้แล้วมีปัญหาในการกำจัด

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

เทคโนโลยีใดที่มีขนาดเล็กที่สุด

อะตอมเทคโนโลยี

โมเลกุลเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยีจิ๋ว

ในหลักการออกแบบในการกำหนดโครงสร้าง รูปร่าง รูปแบบและแบบแปลนชิ้นงาน ผู้ออกจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด

หน้าที่ใช้สอย

คุณภาพของสินค้า

ความสะดวกสบายในการทำงาน

โครงสร้างและความต้องการของผู้ใช้

หลักการในการเลือกซื้อเทคโนโลยี คือ

คุณภาพของเทคโนโลยี

การใช้งานตามความต้องการ

ความสวยงาม ความทนทาน

ราคาของเทคโนโลยี

ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นความหมายของการออกแบบ

การสร้างสิ่งใหม่ๆ

การดัดแปลงของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามกาลเวลา

การทำให้สิ่งของมีรูปทรงเปลี่ยนไปจากเดิม

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกแบบทางเทคโนโลยี

เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีความรับผิดชอบและอดทน

ข้อใดไม่ใช่หลักการออกแบบทางเทคโนโลยี

ดึงดูดผู้ใช้หรือผู้พบเห็น

ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้

การผลิตชิ้นงานที่เน้น คุณภาพ ราคา และสนองความต้องการผู้บริโภค

เน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน

ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการเทคโนโลยี

สนองความต้องการของมนุษย์

บอกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

บอกวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายต่างๆ

เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ

เทคโนโลยีเกิดขึ้นเมื่อใด

เกิดพร้อมกับมนุษย์

หลังจากที่มนุษย์ออกจากถ้ำ

มนุษย์มีความต้องการ

เมื่อมนุษย์มีปัญหา

เทคโนโลยีสาขาใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีวัสดุ

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการผลิต

เทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กับ เทคโนโลยีวิธีการ

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกับเทคโนโลยีแรงงานคน

เทคโนโลยีปัจจุบันกับ เทคโนโลยีอนาคต

เทคโนโลยีอดีตกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน

เทคโนโลยีจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์

มนุษย์วิทยา

เทคโนโลยีจะพัฒนาเจริญก้าวหน้าจะต้องอาศัยผลจากข้อใด

ความต้องการหรือปัญหาของมมนุษย์

วิทยาศาสตร์

มนุษย์วิทยา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย

ปัญหา , ความต้องการ , ผลิตภัณฑ์

ทรัพยากร , วิธีการผลิต , ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ , การจัดหา , ได้ผลผลิต

ตัวป้อน , กระบวนการ , ผลลัพธ์

ปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความต้องการในการผลิตเทคโนโลยี คือ

เวลาจำกัด

คนขาดทักษะ และขาดความรู้

เครื่องจักรขาดประสิทธิภาพ

ถูกหมดทุกข้อ

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น

แบบทดสอบก่อนเรียน

เทคโนโลยีเกิดจาก

ปัญหาและความต้องการของมนุษย์

มนุษย์ไม่ชอบอยู่เฉย

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

ถูกหมดทุกข้อ

เทคโนโลยีหมายถึง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ เพื่อสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เตาอบ ไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง

การนำความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของมนุษย์

เทคโนโลยีระดับใดที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิต

เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน

เทคโนโลยีระดับกลาง

เทคโนโลยีระดับสูง

ถูกหมดทุกข้อ

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับ

ขั้นตอนในการทำงานของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้

การสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์

การทำงานที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยงาน

การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์

ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน

ตู้อบพลังงานสงอาทิตย์

ลอบดักปลา คันไถนา

กังหันชัยพัฒนา

ถูกหมดทุกข้อ

กระบวนการเทคโนโลยีมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

6 ขั้นตอน

7 ขั้นตอน

8 ขั้นตอน

ผลกระทบทางเทคโนโลยีมาจากสาเหตุใดสำคัญสุด

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ

ระดับการศึกษาของประชาชนภายในประเทศ

ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง

เทคโนโลยีส่วนใหญ่ รับมาจากต่างประเทศ ทำให้ขาดความรู้และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี

“ วิธีการกำจัดขยะมีดังนี้ นำไปรีไซเคิล นำไปฝังกลบ ลดการสร้างขยะ นำไปเผา นำไปทำปุ๋ย นำไปแยกขยะ ” วิธีต่างๆของการกำจัดขยะเป็นขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี ต่อจากขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

กำหนดวิธีการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวหาวิธีการแก้ปัญหา

ปรับปรุงแก้ไข

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

จากข้อที่แล้ว ถ้านำขยะไปรีไซเคิล เป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

เลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ

กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

รวบรวมข้อมูล เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

ออกแบบและปฏิบัติการการ

กระบวนการเทคโนโลยีข้อใดที่ต่อจากขั้นทดลอง

สรุปผลการทดลอง

นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน

ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผล

ข้อใดจัดเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบทางเทคโนโลยี

ให้สินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น

สามารถวางแผนในการโฆษณาขายสินค้าเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์

ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ และวิธีการต่างๆ

สร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้มีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

ข้อใดเป็นความสำคัญของเทคโนโลยี

เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

เพื่อแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์

ถูกหมดทุกข้อ

“ ปอกเปลือกไม้ ล้างท่อนไม้ ส่งไม้เข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก ” เป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล

ปรับปรุงแก้ไข

ออกแบบและปฏิบัติการ

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

“ ชุติมาบอกสมศรีว่าฝรั่งที่บ้านออกลูกมาแล้วมักจะถูกแมลงวันทองเจาะกินผล ” จากข้อความดังกล่าวจัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีข้อใด

กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

ออกแบบและปฏิบัติงาน

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

“ ชุติมานำถุงพลาสติกมาหุ้มผลฝรั่งเพื่อป้องกันแมลงวันทองเจาะผลฝรั่ง ” จากข้อความดังกล่าวจัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีข้อใด

กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

ออกแบบและปฏิบัติงาน

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

“ ผลปรากฏว่าผลฝรั่งที่หุ้มด้วยถุงพลาสติกนั้นแมลงไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ แต่ผลฝรั่งไม่ค่อยโตเท่าที่ควรและมีแนวโน้มว่าผลฝรั่งจะเน่า อันเนื่องจากมีน้ำขังในถุงพลาสติก ชุติมาจึงเปลี่ยนโดยใช้กระดาษมาห่อผลฝรั่งแทนการใช้ถุงพลาสติก ” จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ จัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีข้อใด

ออกแบบและปฏิบัติการ

ทดสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผล

กระบวนการเทคโนโลยีประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1: กำหนดปัญหา
ขั้นที่ 2: _____________
ขั้นที่ 3: _____________
ขั้นที่ 4: ออกแบบและปฏิบัติการ
ขั้นที่ 5: ทดสอบ
ขั้นที่ 6: _____________
ขั้นที่ 7: _____________
ข้อใดต่อไปนี้ระบุขั้นตอนในหมายเลขที่ 2 , 3 , 6 , 7 ได้ถูกต้องตามลำดับหมายเลข

เลือกวิธีการ , รวบรวมข้อมูล , ประเมินผล , ปรับปรุงแก้ไข

เลือกวิธีการ , รวบรวมข้อมูล , ปรับปรุงแก้ไข , ประเมินผล

รวบรวมข้อมูล , เลือกวิธีการ , ปรับปรุงแก้ไข , ประเมินผล

รวบรวมข้อมูล , เลือกวิธีการ , ประเมินผล , ปรับปรุงแก้ไข

ผลกระทบของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ( Greenhouse Effect ) คือข้อใดถูกต้องที่สุด

ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้น

มีผลต่ออัตราการแพร่ระบาดของโรคในเขตร้อนเพิ่มขึ้น

พืชพรรณไม้ต่างๆในเขตหนาวจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น

“ ครูศักดิ์ชัยต่อม้านั่งพักผ่อนปรากฏว่าไม่แข็งแรง ” ครูศักดิ์ชัยจะกระทำขั้นตอนใดต่อไปในกระบวนการเทคโนโลยี

เลือกวิธีการแก้ปัญหาใหม่

ออกแบบและปฏิบัติการใหม่

ปรับปรุงแก้ไข

ทดลอง

ปัจจัยในด้านใดที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีมากที่สุด

ด้านการลงทุน

ด้านความเหมาะสม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านคนและเวลา

ข้อใดไม่จัดเป็นเทคโนโลยี

ผักไร้ดิน

ต้นไม้ในป่า

เด็กหลอดแก้ว

ถูกหมดทุกข้อ

“ โลกยุคไร้พรมแดน ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

การรับรู้ข่าวสารจากการศึกษา

การรับรู้ข่าวสารที่ไม่มีสิ้นสุด

การรับรู้ข่าวสารข้อมูลทั่วทุกมุมโลก

การรับรู้ข่าวสารจากทางราชการที่ประชาชนอยากรู้

ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยี

ต้นมะละกอ GMO

ปุ๋ยชีวภาพ ช้างป่า สิ่งไม่มีชีวิต

ดิน น้ำ ลม

หม้อดินที่ใช้หุงข้าว กระบอกข้าวหลาม

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนควรใช้วิธีการใดที่ทำได้ง่าย

ลดภาวะเรือนกระจก

ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมากๆ

ลดการใช้ถุงพลาสติก

ถูกหมดทุกข้อ

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกคือข้อใด

หน้าที่ใช้สอย

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ความแข็งแรงทนทาน

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใดที่ใช้แล้วมีปัญหาในการกำจัด

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

เทคโนโลยีใดที่มีขนาดเล็กที่สุด

อะตอมเทคโนโลยี

โมเลกุลเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยีจิ๋ว

ในหลักการออกแบบในการกำหนดโครงสร้าง รูปร่าง รูปแบบและแบบแปลนชิ้นงาน ผู้ออกจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด

หน้าที่ใช้สอย

คุณภาพของสินค้า

ความสะดวกสบายในการทำงาน

โครงสร้างและความต้องการของผู้ใช้

หลักการในการเลือกซื้อเทคโนโลยี คือ

คุณภาพของเทคโนโลยี

การใช้งานตามความต้องการ

ความสวยงาม ความทนทาน

ราคาของเทคโนโลยี

ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นความหมายของการออกแบบ

การสร้างสิ่งใหม่ๆ

การดัดแปลงของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามกาลเวลา

การทำให้สิ่งของมีรูปทรงเปลี่ยนไปจากเดิม

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกแบบทางเทคโนโลยี

เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีความรับผิดชอบและอดทน

ข้อใดไม่ใช่หลักการออกแบบทางเทคโนโลยี

ดึงดูดผู้ใช้หรือผู้พบเห็น

ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้

การผลิตชิ้นงานที่เน้น คุณภาพ ราคา และสนองความต้องการผู้บริโภค

เน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน

ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการเทคโนโลยี

สนองความต้องการของมนุษย์

บอกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

บอกวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายต่างๆ

เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ

เทคโนโลยีเกิดขึ้นเมื่อใด

เกิดพร้อมกับมนุษย์

หลังจากที่มนุษย์ออกจากถ้ำ

มนุษย์มีความต้องการ

เมื่อมนุษย์มีปัญหา

เทคโนโลยีสาขาใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีวัสดุ

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการผลิต

เทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กับ เทคโนโลยีวิธีการ

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกับเทคโนโลยีแรงงานคน

เทคโนโลยีปัจจุบันกับ เทคโนโลยีอนาคต

เทคโนโลยีอดีตกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน

เทคโนโลยีจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์

มนุษย์วิทยา

เทคโนโลยีจะพัฒนาเจริญก้าวหน้าจะต้องอาศัยผลจากข้อใด

ความต้องการหรือปัญหาของมมนุษย์

วิทยาศาสตร์

มนุษย์วิทยา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย

ปัญหา , ความต้องการ , ผลิตภัณฑ์

ทรัพยากร , วิธีการผลิต , ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ , การจัดหา , ได้ผลผลิต

ตัวป้อน , กระบวนการ , ผลลัพธ์

ปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความต้องการในการผลิตเทคโนโลยี คือ

เวลาจำกัด

คนขาดทักษะ และขาดความรู้

เครื่องจักรขาดประสิทธิภาพ

ถูกหมดทุกข้อ

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น