แบบทดสอบท้ายบท

ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของการออกแบบ

การรู้จักวางแผน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทำตามแบบที่นิยมตามท้องตลาด

การปรับปรุงผลงานของเดิมให้ดีขึ้น

ความสำคัญในการออกแบบงานประดิษฐ์ของชำร่วย คือข้อใด ?

ทำให้ผลิตชิ้นงานออกมารวดเร็ว

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกแบบได้หลากหลาย

ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและจำหน่ายได้ดี

นำเอาวัสดุต่างๆมาประกอบ

การออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก ?

ความงาม

ความคงทน

โครงสร้าง

การนำไปใช้

การออกแบบคืออะไร

การเลือกหรือการจัดวัสดุเข้าด้วยกันให้งดงามเชิงศิลปะ

การนำเส้น รูปร่าง รูปทรง สี และช่องว่างมาใช้ในงานศิลปะ

การจัดความงามในรูปลักษณะต่างๆกันในเชิงศิลปะ

การใช้ความคิดในการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ

หลักเกณฑ์ของการออกแบบที่ควรคำนึงถึงได้แก่ข้อใดมากที่สุด

การประหยัด หน้าที่ใช้สอย รูปทรง ความทนทาน

ความงาม วัสดุ ความสะอาด ประโยชน์

หน้าที่การนำไปใช้ การประหยัด วัสดุ และความงาม

ลักษณะพิเศษ ประหยัด ความงาม ความสมดุล

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น

แบบทดสอบท้ายบท

เทคโนโลยีเกิดจาก

ปัญหาและความต้องการของมนุษย์

มนุษย์ไม่ชอบอยู่เฉย

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

ถูกหมดทุกข้อ

เทคโนโลยีหมายถึง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เพื่อสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เตาอบ ไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง

การนำความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของมนุษย์

กระบวนการเทคโนโลยีมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

6 ขั้นตอน

7 ขั้นตอน

8 ขั้นตอน

“ วิธีการกำจัดขยะมีดังนี้ นำไปรีไซเคิล นำไปฝังกลบ ลดการสร้างขยะ นำไปเผา นำไปทำปุ๋ย นำไปแยกขยะ ” วิธีต่างๆของการกำจัดขยะเป็นขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี ต่อจากขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

กำหนดวิธีการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวหาวิธีการแก้ปัญหา

ปรับปรุงแก้ไข

เลือกวิธีการแก้ปัญหา

กระบวนการเทคโนโลยีข้อใดที่ต่อจากขั้นทดลอง

สรุปผลการทดลอง

นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน

ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผล

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น

แบบทดสอบท้ายบท

เทคโนโลยีสาขาใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีวัสดุ

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการผลิต

เทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กับ เทคโนโลยีวิธีการ

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกับเทคโนโลยีแรงงานคน

เทคโนโลยีปัจจุบันกับ เทคโนโลยีอนาคต

เทคโนโลยีอดีตกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน

ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน

ตู้อบพลังงานสงอาทิตย์

ลอบดักปลา คันไถนา

กังหันชัยพัฒนา

ถูกหมดทุกข้อ

เทคโนโลยีระดับใดที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิต

เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน

เทคโนโลยีระดับกลาง

เทคโนโลยีระดับสูง

ถูกหมดทุกข้อ

ข้อใดไม่จัดเป็นเทคโนโลยี

ผักไร้ดิน

ต้นไม้ในป่า

เด็กหลอดแก้ว

ถูกหมดทุกข้อ

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น

แบบทดสอบท้ายบท

ผลกระทบทางเทคโนโลยีมาจากสาเหตุใดสำคัญสุด

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ

ระดับการศึกษาของประชาชนภายในประเทศ

ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง

เทคโนโลยีส่วนใหญ่รับมาจากต่างประเทศทำให้ขาดความรู้และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี

ปัจจัยในด้านใดที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีมากที่สุด

ด้านการลงทุน

ด้านความเหมาะสม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านคนและเวลา

ผลกระทบของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ( Greenhouse Effect ) คือข้อใดถูกต้องที่สุด

ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้น

มีผลต่ออัตราการแพร่ระบาดของโรคในเขตร้อนเพิ่มขึ้น

พืชพรรณไม้ต่างๆในเขตหนาวจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น

เทคโนโลยีจะพัฒนาเจริญก้าวหน้าจะต้องอาศัยผลจากข้อใด

ความต้องการหรือปัญหาของมมนุษย์

วิทยาศาสตร์

มนุษย์วิทยา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความต้องการในการผลิตเทคโนโลยี คือ

เวลาจำกัด

คนขาดทักษะ และขาดความรู้

เครื่องจักรขาดประสิทธิภาพ

ถูกหมดทุกข้อ

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น

แบบทดสอบท้ายบท

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกคือข้อใด

หน้าที่ใช้สอย

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ความแข็งแรงทนทาน

เทคโนโลยีจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์

มนุษย์วิทยา

หลักการออกแบบในการกำหนดโครงสร้าง รูปร่าง รูปแบบและแบบแปลนชิ้นงาน ผู้ออกจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด

หน้าที่ใช้สอย

คุณภาพของสินค้า

ความสะดวกสบายในการทำงาน

โครงสร้างและความต้องการของผู้ใช้

หลักการในการเลือกซื้อเทคโนโลยี คือ

คุณภาพของเทคโนโลยี

การใช้งานตามความต้องการ

ความสวยงาม ความทนทาน

ราคาของเทคโนโลยี

ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นความหมายของการออกแบบ

การสร้างสิ่งใหม่ๆ

การดัดแปลงของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามกาลเวลา

การทำให้สิ่งของมีรูปทรงเปลี่ยนไปจากเดิม

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกแบบทางเทคโนโลยี

เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีความรับผิดชอบและอดทน

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น

แบบทดสอบท้ายบท

เทคโนโลยีเกิดขึ้นเมื่อใด

เกิดพร้อมกับมนุษย์

หลังจากที่มนุษย์ออกจากถ้ำ

มนุษย์มีความต้องการ

เมื่อมนุษย์มีปัญหา

ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย

ปัญหา , ความต้องการ , ผลิตภัณฑ์

ทรัพยากร , วิธีการผลิต , ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ , กระบวนการ , ผลผลิต

ตัวป้อน , กระบวนการ , ผลลัพธ์

ปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความต้องการในการผลิตเทคโนโลยี คือ

เวลาจำกัด

คนขาดทักษะ และขาดความรู้

เครื่องจักรขาดประสิทธิภาพ

ถูกหมดทุกข้อ

ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการเทคโนโลยี

สนองความต้องการของมนุษย์

บอกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

บอกวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายต่างๆ

เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ

เทคโนโลยีเกิดจาก

มนุษย์ไม่ชอบอยู่เฉย

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

ปัญหาและความต้องการของมนุษย์

ถูกหมดทุกข้อ

ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี คือ ข้อใด

คุณธรรม จริยธรรมเสื่อม

มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้

ธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มีการกำจัดขยะเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี คือ ข้อใด

ภาวะโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก

ขยะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ถูกหมดทุกข้อ

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับ

การสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์

การทำงานที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยงาน

การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์

ขั้นตอนในการทำงานของยุคปัจจุบัน

จากการผลิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดปัญหา “เยาวชนไทยติดเล่นเกมส์” เป็นปัญหาที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมของเยาวชนไม่ดี

พ่อแม่ไม่ดูแลเยาวชนให้ดี

ผลกระทบของเทคโนโลยี

กระบวนการเทคโนโลยียังไม่ดี

ข้อใด "ไม่ใช่" ขั้นตอนกระบวนการทางเทคโนโลยี

กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

รวบรวมปัญหาข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ผลผลิต

ออกแบบและปฏิบัติ

ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่สร้างจากความต้องการอยู่รอดให้พ้นภัยธรรมชาติ

การผลิตปูนซีเมนต์

อุตุนิยมวิทยา

คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ

วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาออกแบบสานเป็นปลาตะเพียน

ใบลาน เพราะมีความคงทนไม่เหี่ยว

พลาสติก เพราะลดการใช้วัสดุธรรมชาติ

ใบมะพร้าว เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไป

กระดาษ เพราะสามารถระบายสีได้สวยงาม

เทคโนโลยีมีผลอย่างไรในการออกแบบในปัจจุบัน

เวลาในการทำงานลดลง

ประหยัดพลังงาน

ผลผลิตได้มาตรฐาน/ปริมาณมากขึ้น

ความสวยงามและรูปแบบหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันเกิดมาจากอะไรเป็นพื้นฐานสำคัญ

มนุษย์ต้องการบริโภคมากขึ้นทุกวัน

มนุษย์มีความสนใจสิ่งของใหม่ ๆมาเป็นของตนเพื่อแสดงฐานะ

ของเก่าล้าสมัยไม่สะกวดในการใช้งานจึงมีของใหม่มาทดแทน

เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งของมนุษย์โลกเรา

นักเรียนมีร้านค้าขายของชำจะต้องทำกระบวนการเทคโนโลยีขั้นใดจึงจะสู้ร้าน Supermarket ได้

ออกแบบและปฏิบัติการ

ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินผล

เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการใหม่

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

นักเรียนทำได้ จากทั้งหมด คะแนน คิดเป็น