_

กระบวนการออกแบบและการใช้เทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในการออกแบบและการนำเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์มาใช้ กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบมีลักษณะดังนี้

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง กระบวนการทางเทคโนโลยีจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยี ซึ้งระบบเทคโนโลยีจะประกอบด้วยขั้นตอน คือ Input Process และ Output

จากขั้นตอนกระบวนการทำงานเบื้องต้นของการออกแบบและเทคโนโลยีด้านบน ในการปฎิบัติงานจริง เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี กระบวนการทำงานจึงมีการตรวจสอบการปฎิบัติงาน ดังนี้

หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

ทรัพยากร (Resource)

ปัจจัย (Constraint)

 1. ปัจจัยที่ส่วนส่งเสริม เพื่อให้ได้ผลที่ดีและมีคุณภาพ
  • มีเงินทุนจำนวนมากเพียงพอ
  • มีบุคคลากรที่มีความสามารถ
 2. ปัจจัยขวาง เป็นปัจจัยที่ทำให้้ได้ผลลัพท์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
  • เวลาที่จำกัด
  • เครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป

_

กระบวนการทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน

 1. กำหนดปัญหาและความต้องการ
 2. รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
 3. เลือกวิธีแก้ปัญหา
 4. ออกแบบและปฏิบัติการ
 5. ทดสอบ
 6. ปรับปรุงแก้ไข
 7. ประเมินผล
หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป